• 1971

  Met de inwerkingtreding van de Wet ziekenhuisvoorzieningen bestond de behoefte om ziekenhuizen te kunnen sluiten en daarbij aan de verplichtingen ten opzichte van crediteuren en personeel te kunnen voldoen. Om dit te kunnen garanderen is er een informele regeling door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ingesteld. De regeling hield in dat de saneringskosten van de sluitende instelling worden gedekt door een tariefopslag van de sluitende of de naburige instellingen.

 • 1 september 1979

  Wijziging Wet ziekenhuisvoorzieningen:
  Artikel 18a en 18b worden aan de Wet ziekenhuisvoorzieningen toegevoegd. In deze twee artikelen is geregeld dat de minister een ziekenhuisvoorziening kan sluiten en dat de kosten van de sluiting gesaneerd kunnen worden.

 • 26 mei 1981

  Invoering van het Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen.

 • 14 oktober 1982

  Minister Gardeniers installeert de Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen. De Commissie bestaat op dat moment uit 15 leden. Het secretariaat werd verzorgd door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG).
  Met deze installatie kon artikel 18b van de Wet ziekenhuisvoorzieningen operationeel worden.

 • 1983

  De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verzoekt de Commissie de advisering op zich te nemen inzake schade, die zou kunnen voortvloeien uit beperking van het aantal standplaatsen en/of ambulances. Hiertoe bestond nog geen formele regeling. Vooruitlopend op een wettelijk regeling werd de commissie verzocht te adviseren. De conclusie van de Commissie zou een advies zijn aan de verzoeker, de lokale ziektekostenverzekeraars en het COTG.

 • 10 juli 1986

  De ambulancesector kreeg te maken met sluitingen door de staatssecretaris van VWS. Hierop is door de Commissie de Planschaderegeling ambulancevervoer ontworpen. In deze regeling adviseerde de Commissie het COTG over de acceptabele kosten, waarna het COTG de verrekening van de kosten voor haar rekening nam.

 • 1987

  De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur verzoekt de Commissie om betrokken te blijven bij de afstoting van onroerend goed. Bij een verkoopvoorstel stemt het departement niet in zonder het standpunt van de Commissie te kennen.

 • 1 juli 1991

  Wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Met deze wetswijziging is het begrip sluiting van een zorginstelling ruimer geformuleerd. Tot dan ging het over de gehele of gedeeltelijke sluiting van bedden: in deze gewijzigde wet wordt er gesproken over capaciteitsreductie. Hieronder wordt ook de beperking van een specialisme of het aantal specialisten verstaan.
  Als gevolg van deze wetswijziging is ook het Besluit financiering sanering ziekenhuisvoorzieningen gewijzigd.

 • 31 augustus 1995

  Met de circulaire van 31 augustus 1995 legt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een fundament onder de adviestaak van de Commissie inzake de afstoting van onroerend goed.
  Instellingen dienen zich vooruitlopend op het voorschrift bij de toekomstige vergunning bij de Commissie te melden voor advies over een verkoopvoorstel van het te verlaten onroerend goed. Na dit advies zal de minister hierover een beslissing nemen. Deze fundering van de adviestaak van de Commissie d.m.v. de circulaire loopt vooruit op een verankering in de WZV.

 • 23 januari 1997

  In de brief van 23 januari 1997 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laten weten; “Naast bovengenoemde taken kan de minister de Commissie verzoeken bepaalde andere dan de reeds bij de Wet ziekenhuisvoorzieningen toegekende taken uit te voeren. Ik denk hierbij aan onderzoek en advisering. Ook hiervoor zal de wet een basis bevatten.”
  Naast de al bestaande taken van de Commissie (saneringsregeling, onroerende zaken en planschaderegeling ambulancevervoer) kan de minister van VWS de Commissie verzoeken bijzondere werkzaamheden uit te voeren. Daarbij wordt de taak van de Commissie door de minister vastgesteld: de Commissie rapporteert aan de minister. Ook kan de minister de Commissie vragen een regiefunctie te vervullen.

 • 1 januari 2000

  In de Wet uitvoeringsorganen volksgezondheid (onderdeel Wet ziekenhuisvoorzieningen) worden de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de Commissie Sanering Ziekenhuisvoorzieningen opnieuw gedefinieerd en vastgelegd. Om deze overgang te markeren hield de Commissie op te bestaan en kreeg een nieuwe naam: College sanering ziekenhuisvoorzieningen.
  Door de wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen is de taak van het College op het gebied van onroerende zaken wettelijk verankerd en tegelijkertijd uitgebreid. Het College heeft niet alleen een taak bij vervreemding van onroerende zaken, maar ook bij uitgifte van beperkte of bezwarende rechten en verhuur.
  Met de invoering van artikel 12a Wet ambulancevervoer (WAV) heeft het College sanering een wettelijke bevoegdheid gekregen inzake subsidieverlening van kosten van sanering ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

 • 1 januari 2001

  Verzorgingshuizen vallen ook onder het regime van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en daarmee ook onder het toezicht van het College.

 • 1 januari 2006

  Inwerkingtreding van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Per deze datum is ook de naam van het College sanering ziekenhuisvoorzieningen veranderd in College sanering zorginstellingen. De taken van het College sanering zijn door de invoering van de nieuwe wet ongewijzigd gebleven.

 • 19 november 2008

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt de beleidsregels van de mister van VWS. Hiermee vervalt de juridische grondslag voor het toezicht op behoud van waarde voor de zorg. Het toezicht op vervreemding van onroerende zaken blijft van kracht.

  24 april 2008

  De minister van VWS stelt een nieuwe beleidsregel vast. In deze beleidsregel wordt het toezicht op het behoud van vermogen voor de zorg geregeld. Voor het College sanering betekende deze nieuwe beleidsregel een uitbreiding van het taken pakket.

 • 1 januari 2011

  Inwerkingtreding van de herziene beleidsregel vervreemding onroerende zaken.

 • 1 januari 2013

  De Wet ambulancevervoer is vervangen door de Tijdelijke wet ambulancezorg. Onder deze nieuwe wet kunnen geen subsidies meer bij het College worden aangevraagd; het College kan alleen nog oude aanmeldingen afwikkelen.