Vraag & Antwoord
Hieronder hebben wij voor u veelvoorkomende vragen op een rijtje gezet.
iconIk wil onroerende zaken van mijn instelling verkopen aan een andere zorginstelling. Heb ik hier goedkeuring voor nodig en kan ik verkopen tegen boekwaarde?
Op het moment dat instelling A zijn onroerende zaken wil verkopen aan instelling B worden de onroerende zaken van instelling A blijvend buiten gebruik gesteld voor instelling A. Instelling A moet zich hiermee altijd melden bij het College en heeft goedkeuring voor deze verkoop nodig. Het reguliere beleid van het College bij verkoop moet ook hier worden gevolgd. Dit houdt in dat de onroerende zaken in principe op de markt moeten worden aangeboden, dan wel met instemming van het College aan één vooraf bepaalde partij. Er mag alleen tegen marktwaarde worden verkocht, niet tegen boekwaarde.
iconIk ga als zorginstelling het onroerend goed dat ik wil vervreemden laten taxeren. Waar moet deze taxatie aan voldoen?
Alvorens het object in de markt te zetten dient de instelling tenminste één onafhankelijke taxatie te laten uitvoeren. De taxatie wordt altijd in opdracht gedaan van de instelling en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk (niet de verkopend makelaar) beëdigd taxateur. In veel gevallen zal de taxateur aan de hand van het doel waarvoor getaxeerd wordt, kunnen bepalen welk waardebegrip gehanteerd moet worden en waar de accenten in het taxatierapport moeten liggen. Het College kan vervolgens op basis van het doel en de waardebegrippen, toetsen of het een goede taxatie is. Er wordt getaxeerd op basis van toekomstig gebruik. Een taxatierapport moet in ieder geval minimaal aan de volgende criteria voldoen:
 • Het doel van de taxatie (voor onvoorwaardelijke verkoop, verkoop met recht van terughuur, verhuur, grondruil, etc.) is omschreven met bijbehorende waardebegrippen:
  1. bepalen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik;
  2. bepalen onderhandse verkoopwaarde, in (deels) verhuurde staat;
  3. bepalen economische huurwaarde;
  4. bepalen erfpachtcanonwaarde (daar waar noodzakelijk).
 • Beschreven is welke taxatiemethoden zijn gehanteerd en waarom.
 • De uitgangspunten in de waarderingen zijn verwoord.
iconIk wil als zorginstelling een stuk grond ruilen met de gemeente. Heb ik goedkeuring van het College nodig?
Voor een grondruil is goedkeuring nodig van het College. Deze goedkeuring wordt alleen afgegeven als er een marktconforme prijs aan ten grondslag ligt. Hiervoor dienen één of twee door een onafhankelijke taxateur uitgebrachte taxaties van de te verkopen en aan te kopen gronden aan de overeengekomen prijs ten grondslag te liggen. Hierdoor ontstaat er een duidelijk overzicht van wat “komt” en “gaat”. Om besluitvorming inzichtelijk te maken dient elke instelling een dergelijk overzicht beschikbaar te stellen. De keuze voor één of twee taxaties is afhankelijk van de ondergrens van € 100.000,= en dient te worden afgestemd met het College. In het overzicht van wat “komt” en “gaat” dient voor zowel de te verkopen als de aan te kopen percelen de kadastrale aanduiding aangegeven te worden alsmede het aantal m² en de daarbij behorende prijs per perceel. De prijzen van de te verkopen stukken grond dienen tegen ten minste de hoogste taxatiewaarde te worden opgenomen.
iconIk heb als zorginstelling mijn gebouw al verkocht/verhuurd, zonder toestemming van het College sanering. Wat nu?

U meldt zich alsnog bij het College sanering.

Als een instelling onroerende zaken verkoopt, verhuurt of anderszins vervreemdt moet er een goedkeurende beschikking door het College worden afgegeven. Is de notariële akte gepasseerd zonder deze beschikking of is de akte niet conform de afgegeven beschikking, dan heeft het College de bevoegdheid om de vernietigbaarheid van de transactie te laten inroepen.

Voordat het College deze weg opgaat zal de instelling en de notaris (indien van toepassing) om opheldering gevraagd worden naar de gang van zaken. Na de reactie van de instelling en notaris wordt door het College het financiële belang van de instelling en de koper en de overeengekomen prijs (al dan niet marktconform) afgewogen. Het College besluit vervolgens of de transactie voor het inroepen van de vernietigbaarheid in aanmerking komt.

iconIk wil als instelling mijn terrein gaan herontwikkelen en heb in het verleden al een intentie- en/of samenwerkingsovereenkomst met een projectontwikkelaar afgesloten. Mag dit?

Het beleid van het College sanering schrijft een open en transparant proces van vervreemding voor, waarbij zo veel mogelijk partijen de kans hebben gehad een bod te doen om zo een marktconforme prijs te behalen. Een in het verleden afgesloten intentie- en/of samenwerkingsovereenkomst kunnen strijdig zijn met de beleidsregels van het College.

Het College zal de overeenkomst beoordelen en vervolgens besluiten of de overeenkomst ontbonden dient te worden.

iconIk wil als zorginstelling een hypotheek vestigen. Heb ik goedkeuring van het College nodig?

Zoals in artikel 18 van de WTZi is vastgelegd is goedkeuring van het College vereist als een instelling van plan is zijn onroerend goed blijvend buiten gebruik te stellen. Dit kan door middel van verkoop, verhuur of het onderwerpen aan enig beperkt recht. Het vestigen van een hypotheek valt hier ook onder. Het College heeft altijd als lijn gehanteerd dat het vestigen van een hypotheekrecht niet aan goedkeuring onderhevig is. De reden hiervoor is dat er geen sprake is van het blijvend buiten gebruik stellen van onroerende zaken.

Er is dus geen goedkeuring van het College sanering nodig bij het vestigen van een recht van hypotheek.

iconIk maak als zorginstelling boekwinst op de verkoop van mijn onroerende zaken. Moet ik deze winst storten in het Fonds langdurige zorg?
Het College sanering heeft in de vergadering van 26 april 2000 besloten dat een positief boekresultaat (in principe) niet gestort hoeft te worden in het Fonds langdurige zorg.
iconIk wil als RIBW instelling onroerend goed gaan verkopen of verhuren. Heb ik goedkeuring van het College nodig?

Een RIBW pand/wooneenheid kan beschouwd worden als kleinschalige woonvoorziening. Kleinschalige woonvoorzieningen zijn in artikel 2.1, lid 7 van het Uitvoeringsbesluit WTZi uitgezonderd van toezicht door het College. In het geval het pand/wooneenheid voldoet aan de gestelde criteria, valt de vervreemding dus niet onder de meldingsplicht.

iconIk wil als instelling mijn gebouw slopen. Heb ik goedkeuring van het College nodig?
Zoals in artikel 18 van de WTZi is vastgelegd is goedkeuring van het College vereist als een instelling van plan is zijn onroerend goed blijvend buiten gebruik te stellen. Dit kan door middel van verkoop, verhuur of het onderwerpen aan enig beperkt recht. In het geval van sloop is er wel sprake van buiten gebruik stellen, maar wordt er niet vervreemd. Er is dus voor sloop van een gebouw geen goedkeuring van het College nodig. Indien er daarna wordt overgegaan tot vervreemding van de (bouwrijpe) grond is melding en goedkeuring wel vereist.
iconIk wil als zorginstelling een kleinschalige woonvoorziening verkopen. Heb ik goedkeuring van het College nodig?
Kleinschalige woonvoorzieningen zijn in artikel 2.1, lid 7 van het Uitvoeringsbesluit WTZi uitgezonderd van toezicht door het College. In het geval het pand/wooneenheid voldoet aan de gestelde criteria en als dusdanig op de CIBG toelating staat vermeld, valt de vervreemding dus niet onder de meldingsplicht.
iconIk wil als zorginstelling mijn gebouw verkopen aan een woningcorporatie en vervolgens terughuren. Heb ik goedkeuring van het College nodig?
Als een instelling een gebouw verkoopt en in dezelfde staat en in zijn geheel terughuurt, wordt er niets blijvend buiten gebruik gesteld. In dit geval is geen goedkeuring voor de transactie nodig. Als een deel wordt teruggehuurd houdt dit in, dat een ander deel wel blijvend buiten gebruik wordt gesteld en daarvoor is goedkeuring vereist. Een ander voorbeeld is dat er nieuwbouw komt in plaats van het oude gebouw. In dat geval vindt er buitengebruikstelling plaats van het oude gebouw en is melding en goedkeuring ook vereist.